PRIVACYVERKLARING

In deze verklaring geven we informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. We houden ons aan de wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Dit betekent dat:

  • de gevraagde persoonsgegevens worden beperkt tot een strikt minimum,
  • de verwerking van persoonsgegevens worden beperkt tot de beoogde doelstelling,
  • de nodige technische en organisatorische maatregelen worden genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is,
  • geen persoonsgegevens worden gebruikt voor marketingdoeleinden en
  • geen persoonsgegevens worden doorgeven aan andere partijen, tenzij daar een wettelijke basis voor is (wetgeving openbaarheid van bestuur).

verwerken van persoonsgegevens

In bepaalde gevallen verwerken we uw persoonsgegevens namelijk:

  • voor versturen van e-nieuwsbrieven: dit gebeurt enkel op uw vraag. Betreffende persoonsgegevens zijn: voornaam, naam, e-mailadres. U kan zich steeds uitschrijven via de knop onderaan elke e-nieuwsbrief of door te mailen naar saro@vlaanderen.be
  • voor deelname aan events: bevestiging van inschrijving sturen en na het event presentaties en verslag sturen. Betreffende persoonsgegevens zijn: voornaam, naam, organisatie, e-mailadres.

bewaartermijn

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. De gegevens met het oog op de verspreiding van een e-nieuwsbrief worden bewaard zolang u zich niet actief terug uitschrijft. De gegevens inzake deelname aan een publieksmoment worden bewaard zolang als nodig is om, in opvolging van het evenement, documentatie en informatie die op dat evenement zijn gegenereerd, mede te delen.

vragen

Als u algemene vragen hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van de SARO door te mailen naar saro@vlaanderen.be. U kunt hier ook terecht met opmerkingen en suggesties en om uw rechten uit te oefenen.