advies programmadecreet 2020

SARO ontving op 18 oktober 2019 van minister Matthias Diependaele een vraag tot spoedadvies over het voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2019 en het voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2020. De raad focust zijn advies op de artikelen die relevant zijn voor de bevoegdheden van de strategische adviesraad. Het betreft specifiek artikelen 24 t.e.m. 27 van het programmadecreet 2020.

De raad vindt het positief dat met deze artikelen een nieuw financieringskanaal wordt ingevoerd voor de lokale besturen met het oog op het behoud en de inrichting van de open ruimte. De raad heeft hier in het verleden meermaals op aangedrongen. De raad stelt evenwel volgende aanpassingen aan de voorliggende regeling voor:

De raad vraagt een verdere afstemming van de definitie van ‘open ruimte’ zoals voorgesteld in voorliggend decreet met de definitie van open ruimte zoals vastgelegd in de door de Vlaamse Regering goedgekeurde strategische visie BRV.

De raad wijst op de problematiek dat de gemeenten autonoom mogen beslissen over wat ze met het extra geld doen. De raad vraagt aan de Vlaamse Regering hoe ze met deze problematiek wenst om te gaan en vraagt alvast de impact van deze nieuwe maatregel op te volgen (te monitoren) met het oog op de effectieve realisatie van de doelstelling inzake kwalitatief behoud en beheer van de open ruimte.

En tenslotte wijst de raad op het volledige pakket aan maatregelen die noodzakelijk zullen zijn voor de beoogde ruimtelijk omslag in het ruimtelijk beleid. Voorliggende maatregel is hier slechts één instrument in en zal zeker moeten worden afgestemd met het totale instrumentenpakket.