advies decreet bestemmingsneutraliteit

Op vraag van minister Joke Schauvliege brengt SARO, samen met de Minaraad op 26 september 2018 een gemeenschappelijk advies uit over dit voorontwerp van decreet. De raden ondersteunen de ambitie van de Vlaamse Regering om duurzame energie te stimuleren en de innovatie van duurzame energietechnieken te bevorderen. Ze verwijzen naar hun gemeenschappelijk advies van 22 februari 2017 over het Witboek BRV. Zo wijzen de raden op het belang van een volwaardig BRV met inbegrip van beleidskaders die de effectieve realisatie en onderlinge samenhang van de strategische doelstellingen moeten bewaken. De raden vragen tevens om de onderlinge samenhang te bewaken tussen de verschillende ontwikkelingsperspectieven van het Witboek BRV.

Het is ook geen goede zaak dat het decreet een ruimtelijke planmatige aanpak ondermijnt en dat het ruimtelijk beleid inzake hernieuwbare energie wordt herleid tot een ad-hoc vergunningverlening. De raden merken eveneens op dat het toepassingsgebied van het ontwerpdecreet zeer ruim is en vragen een duidelijker afbakening en begrenzing van de ‘installaties voor de productie van hernieuwbare energie of energierecuperatie, en hun aanhorigheden’ die gevat zullen worden door bestemmingsneutraliteit. De raden dringen tenslotte aan op een volwaardige opportuniteitstoets en vragen de criteria die als beoordelingsgrond gebruikt zullen worden voor advies voor te leggen aan de raden.

Zowel Voka en Unizo als BBL en Natuurpunt nemen in het advies standpunten in.

documenten

voorontwerp decreet bestemmingsneutraliteit