SARO memorandum onroerend erfgoed 2019-2024

Op de raadszitting van 19 december 2018 keurde de raad unaniem een memorandum onroerend erfgoed met aanbevelingen voor het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 goed. SARO wenst hiermee een constructieve bijdrage te leveren aan het toekomstig onroerenderfgoedbeleid.

Zo dringt SARO aan op een Vlaamse beleidsvisie die aangeeft waar Vlaanderen op lange termijn wil staan op het vlak van onroerend erfgoed. Uitgaande van de Europese richtlijnen en conventies moet de visie aandacht hebben voor het totale plaatje van sociale en economische terugverdieneffecten op lange termijn en voor de valorisatie van de meerwaarde van (onroerend) erfgoed voor de leefomgeving.

Inzake het inventariseren vraagt SARO dat voluit wordt ingezet op één (horizontaal en verticaal) geïntegreerde inventaris van het onroerend erfgoed, als basis voor de strategische beleidsvoering. De raad pleit voor een selectief beschermingsbeleid waarbij Vlaanderen inzet op het meest waardevolle onroerend erfgoed en uitgaat van een duidelijke visie en van transparant geformuleerde beleidsprioriteiten.

SARO vraagt dat Vlaanderen inzake het beheer van beschermd onroerend erfgoed maximaal inzet op een planmatige aanpak, via het instrument van de beheersplannen. Ook de daadwerkelijke uitvoering van beheersmaatregelen moet maximaal worden gestimuleerd. De Vlaamse overheid moet verder inzetten op een volwaardig financieel ondersteuningsbeleid voor het behoud en beheer van beschermd onroerend erfgoed. Dit op basis van een evenwichtige en samenhangende mix aan financiële steunmaatregelen en met aandacht voor de realisatie van een stabiel financieringsbeleid en rechtszekerheid.

De raad vraagt de rol van de lokale besturen in de zorg voor het onroerend erfgoed te valoriseren. De beleidsvisie onroerend erfgoed moet tevens de basis vormen voor de noodzakelijke samenhang en wisselwerking tussen het onroerenderfgoedbeleid en het omgevingsbeleid. Verder vraagt SARO een evaluatie van de handhaving inzake onroerend erfgoed als volwaardig sluitstuk van het inventariseren, beschermen en beheren van het onroerend erfgoed. Er moet tevens worden ingezet op een periodieke en objectieve evaluatie van de monitoringsresultaten met betrekking tot alle disciplines van onroerend erfgoed. Het Vlaams onroerenderfgoedbeleid moet resoluut inzetten op het creëren van een breed maatschappelijk draagvlak voor onroerend erfgoed.

Afsluitend benadrukt de raad het belang van de strategische advisering van het onroerenderfgoedbeleid. SARO heeft hier de voorbije jaren zijn rol volwaardig opgenomen en voluit ingezet op kwaliteitsvolle strategische advisering van het onroerenderfgoedbeleid.