Nieuws

  • 21 augustus 2019

nieuw decreet gemeentewegen

Op 12 augustus 2019 verscheen in het Belgisch Staatsblad het decreet houdende de gemeentewegen. Dit decreet treedt in werking op 1 september 2019 en vervangt de wet op de buurtwegen. Het nieuwe decreet beoogt een harmonisatie van de regelgeving met betrekking tot alle gemeentewegen.
  • 20 augustus 2019

arrest Grondwettelijk Hof inzake verkavelen

In een arrest van 23 mei 2019 vernietigde het Grondwettelijk Hof de definitie van verkavelen zoals gewijzigd met de Codextrein. Hierdoor was het opsplitsen van een perceel in één bebouwde en één onbebouwde kavel niet meer vergunningsplichtig.
  • 14 augustus 2019

marien ruimtelijk plan 2020-2026

Op 22 mei 2018 verscheen in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit tot vaststelling van het marien ruimtelijk plan voor de periode 2020-2026.