Nieuws

  • 23 augustus 2022

Oproep kandidaten VCOE - VHR - VCVE

Het vierjarige mandaat van de leden van de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed (VCOE), de Vlaamse Heraldische Raad (VHR), en de Vlaamse Commissie Varend Erfgoed (VCVE) loopt eind december 2022 af.
  • 7 november 2019

arrest GwH - landschappelijk waardevol agrarisch gebied

Het Grondwettelijk Hof vernietigde op 17 oktober 2019 het - met de Codextrein ingevoerde - artikel 5.7.1 VCRO.
  • 7 oktober 2019

slotconferentie Heritage Houses

Op 24 september 2019 vond in Brussel de slotconferentie plaats van het Europese project ‘Heritage Houses for Europe. Exchange & Innovate’.
  • 14 augustus 2019

marien ruimtelijk plan 2020-2026

Op 22 mei 2018 verscheen in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit tot vaststelling van het marien ruimtelijk plan voor de periode 2020-2026.
  • 7 oktober 2019

nieuwe Vlaamse Regering

Op 2 oktober 2019 hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de regeringsverklaring voor de periode 2019-2024.
  • 21 augustus 2019

nieuw decreet gemeentewegen

Op 12 augustus 2019 verscheen in het Belgisch Staatsblad het decreet houdende de gemeentewegen. Dit decreet treedt in werking op 1 september 2019 en vervangt de wet op de buurtwegen. Het nieuwe decreet beoogt een harmonisatie van de regelgeving met betrekking tot alle gemeentewegen.
  • 7 oktober 2019

Europese week van de regio's en steden

Dit jaar gaat de Europese week van de regio's en steden door van 7 tot en met 10 oktober. De 17de editie van dit meerdaagse evenement draait rond het thema 'regio’s en steden: pijlers van de toekomst van de EU’.
  • 20 augustus 2019

arrest Grondwettelijk Hof inzake verkavelen

In een arrest van 23 mei 2019 vernietigde het Grondwettelijk Hof de definitie van verkavelen zoals gewijzigd met de Codextrein. Hierdoor was het opsplitsen van een perceel in één bebouwde en één onbebouwde kavel niet meer vergunningsplichtig.