briefadvies decreet gebouwenpas

SARO bracht op 14 maart 2018, op vraag van minister Joke Schauvliege, advies uit over het voorontwerp van decreet betreffende de gebouwenpas. De raad ondersteunt het uitgangspunt van het voorontwerp, met name de uitwerking van een unieke digitale interface die de burger een overkoepelend inzicht geeft van alle informatie over zijn woning en gronden, maar formuleert een aantal bemerkingen. Zo meent de raad dat de scope van de woningpas zeer ruim is. Tevens stelt de raad vast dat ‘onroerend erfgoed’ niet is opgenomen in het samenwerkingsakkoord. De gebouwenpas is een instrument op Vlaams niveau. Het is onduidelijk in hoeverre ook lokale overheden informatie kunnen aanleveren of raadplegen. De raad wijst nog op een incoherentie in de definitie ‘houder van een zakelijk recht’ aangezien zakelijke rechthouder juridisch ook de naakte eigenaar omvat. SARO vraagt tenslotte om ook te voorzien in de mogelijkheid dat onjuiste informatie kan worden rechtgezet op eenvoudig verzoek van de zakelijk rechthouder.