BESCHERMING VAREND ERFGOED

Het Varenderfgoeddecreet voorziet in de mogelijkheid om nautisch erfgoed te beschermen indien het omwille van de historische, wetenschappelijke, industrieel-archeologische, esthetische en/of andere sociaal-culturele waarde van algemeen belang is. Bij de bescherming of in geval van het opheffen of wijzigen van een bescherming als varend erfgoed wint de Vlaamse Regering verplicht het advies in van de Vlaamse Commissie Varend Erfgoed.

bescherming als varend erfgoed

De beschermingsprocedure omvat twee stappen. De Vlaamse Regering stelt eerst de voorlopige bescherming van het varend erfgoed vast. Voorafgaand hieraan wint zij het advies in van de VCVE. De commissie heeft aldus de mogelijkheid haar bemerkingen te formuleren nog voor er een beslissing wordt genomen en de rechtsgevolgen van kracht gaan. Vervolgens stelt de Vlaamse Regering de definitieve bescherming van het voorlopig beschermd varend erfgoed vast. Hierbij kan zij opnieuw het advies van de commissie inwinnen.

opheffen of wijzigen van een bescherming als varend erfgoed

In functie van haar beschermingsbeleid kan de Vlaamse Regering een besluit tot definitieve bescherming als varend erfgoed ook wijzigen of opheffen. Deze procedure verloopt, analoog met de beschermingsprocedure, tevens in twee stappen. In geval van een voorlopige opheffing of wijziging is de Vlaamse Regering verplicht om de commissie voorafgaand om advies te vragen.