WERKING VCVE

De werking van de Vlaamse Commissie Varend Erfgoed is verankerd in het Varenderfgoeddecreet en het Varenderfgoedbesluit. Daarnaast legt het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 nadere regels vast inzake de samenstelling, organisatie en werking van de commissie.

Artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering bepaalt dat de commissie bij aanvang van elk nieuw mandaat een voorstel van huishoudelijk reglement ter goedkeuring aan de minister voorlegt. Het actuele huishoudelijk reglement, goedgekeurd op de commissievergadering van 28 maart 2019, vindt u hier. Het omvat bepalingen over o.a. het voorzitterschap, het verloop van de commissievergaderingen, de procedure tot ontslag van een lid, deontologie en de procedure tot wijziging van het huishoudelijk reglement.

Artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering bepaalt verder dat de commissie jaarlijks bij de minister verslag uitbrengt over haar werkzaamheden. Deze verslagen worden openbaar gemaakt en kan u hieronder raadplegen: