WERKING VCOE

De werking van de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed is verankerd in het Onroerenderfgoeddecreet en het Onroerenderfgoedbesluit.

Conform artikel 3.1.3 van dit decreet en artikel 3.1.5 van dit besluit stelt de commissie bij aanvang van elk nieuw mandaat ook een huishoudelijk reglement op. Dit wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de minister. Het actuele huishoudelijk reglement werd goedgekeurd op de commissievergadering van 14 februari 2019 en kan u hier raadplegen. Het omvat bepalingen over o.a. het voorzitterschap, het verloop van de commissievergaderingen, de procedure tot ontslag van een lid, deontologie en de procedure tot wijziging van het huishoudelijk reglement.

Artikel 3.1.9 van het Onroerenderfgoedbesluit bepaalt verder dat de VCOE jaarlijks bij de minister verslag uitbrengt over haar werkzaamheden. Deze verslagen worden openbaar gemaakt: