arrest GwH - landschappelijk waardevol agrarisch gebied

  • 7 november 2019

Het Grondwettelijk Hof vernietigde op 17 oktober 2019 het - met de Codextrein ingevoerde - artikel 5.7.1 VCRO. Dit artikel wijzigde het gewestplanvoorschrift 'landschappelijk waardevol agrarisch gebied'. In zijn arrest stelde het Hof dat deze wijziging een generieke afzwakking van het beschermingsniveau van alle landschappelijk waardevolle agrarische gebieden veroorzaakt. Het Hof achtte het daarbij niet redelijk verantwoord dat niet in inspraakmogelijkheden is voorzien. Temeer omdat wijzigingen in bestemmingsvoorschriften in regel worden doorgevoerd via de vaststelling van een RUP, waarbij de voorziene inspraakmogelijkheden wel een waarborg bieden voor de vrijwaring van het recht op bescherming van een gezond leefmilieu.

SARO formuleerde in zijn advies van 5 oktober 2016 over de Codextrein reeds diverse bedenkingen bij het voorziene artikel 5.7.1 VCRO. Meer bepaald wees de raad op het generieke karakter van de maatregel en op de precedentswaarde. De raad wees tevens op de impact op het beschermingsniveau van landschappelijk waardevolle agrarische gebieden. SARO vroeg toen de problematiek grondiger te onderzoeken en in een ruimer perspectief te plaatsen.