advies woonreservegebieden

SARO, Minaraad en SERV formuleren op vraag van minister Joke Schauvliege op 26 september 2018 in hun gemeenschappelijk advies tal van strategische bemerkingen ten aanzien van het ontwerp van decreet inzake de woonreservegebieden.

De raden vragen een grondige aanpassing van het ontwerp van decreet. Ze wijzen op het belang van een volwaardig Beleidsplan Ruimte Vlaanderen met inbegrip van beleidskaders die de effectieve realisatie en onderlinge samenhang van de strategische doelstellingen bewaken. De raden vragen de Vlaamse Regering om hier dringend werk van te maken en vragen het ontwerp BRV voor advies voor te leggen. Daarnaast vragen de raden aandacht voor het uittekenen van een volwaardige ruimtelijke visie ten aanzien van wonen in Vlaanderen. Deze visie moet worden gestoeld op een gedegen behoefteraming en op een herijking van de dichtheden inzake wonen. Verder dringen de raden aan op een grondige juridische toetsing van het ontwerp van decreet en de verduidelijking van de voorziene procedure.