advies verordening publiciteitsinrichtingen

SARO bracht op 23 november 2022 advies uit over de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake publiciteitsinrichtingen.

De raad stelt allereerst vast dat de Vlaamse Regering reeds in 2017 een eerste ontwerp van gewestelijke publiciteitsverordening voorlopig vaststelde. SARO formuleerde in zijn advies van 24 mei 2017 zijn strategische bemerkingen bij dit ontwerp. SARO benadrukte in dit advies dat het een goede zaak is dat de regelgeving die verband houdt met publiciteit, wordt vernieuwd en samengebracht. De raad stelde voor om ook de regelgeving rond publiciteit langs autosnelwegen te integreren in de gewestelijke stedenbouwkundige verordening. De raad vindt het positief dat met voorliggend ontwerpbesluit tegemoet is gekomen aan deze vraag.  

Het ontwerp van gewestelijke publiciteitsverordening van 2017 werd evenwel nooit definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het is in die zin positief dat – weliswaar vijf jaar later – op 28 oktober 2022 een nieuw ontwerp van publiciteitsverordening voorlopig werd vastgesteld door de Vlaamse Regering en voor advies wordt voorgelegd aan de SARO.  

De raad formuleert volgende strategische bemerkingen:

  • De raad ondersteunt het toepassingsgebied van voorliggend ontwerpbesluit. Het is positief dat tegemoet is gekomen aan de vraag van de raad om het toepassingsgebied verder te specifiëren. Positief is tevens dat er niet meer geopteerd werd om diverse publiciteitsinrichtingen uit te sluiten van het toepassingsgebied van de ontwerpbesluit. 
  • Het ontwerpbesluit maakt een onderscheid tussen zaakgebonden en niet-zaakgebonden publiciteitsinrichtingen, waarbij soepelere regels gelden voor zaakgebonden publiciteitsinrichtingen. De raad ondersteunt dit. Het is tevens positief dat de regeling rond de verlichte en/of dynamische publiciteitsinrichtingen met het voorliggend ontwerpbesluit worden verduidelijkt en eenduidig vastgelegd. 
  • Het ontwerpbesluit legt een reeks van handelingen vast inzake het plaatsen of aanbrengen van publiciteitsinrichtingen waarvoor een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen niet nodig is. De raad ondersteunt deze bepalingen. De raad pleit er voor om in de regelgeving ook te voorzien dat dat een omgevingsvergunning voor publiciteitsinrichtingen tijdelijk kan worden afgeleverd. 
  • Het ontwerpbesluit (artikel 18) bepaalt dat gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen het besluit kunnen aanvullen. Vanuit de nood aan een uniforme en duidelijke regelgeving vindt de raad de mogelijkheid tot verstrenging van de verordening via gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen een struikelblok.