advies startnota RUP Kleine Nete

De raad ondersteunt de ruime plandoelstellingen van voorliggend gewestelijk RUP. Het plan geeft uitvoering aan de richtinggevende en bindende bepalingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen m.b.t. de afbakening van de gebieden van de natuurlijk en agrarische structuur.  Het plan geeft tevens invulling aan de doelstelling van het onroerenderfgoedbeleid door het aanduiden van erfgoedlandschappen . Ook de doelstellingen inzake het natuurbeleid worden meegenomen door het herbestemmen van gebieden naar natuur‐ of bosgebied i.f.v. de realisatie van de Natura 2000‐ instandhoudingsdoelstellingen. En ten slotte geeft het plan ook uitvoering aan de beslissingen van de Vlaamse Regering over de herbestemming van zgn. ‘signaalgebieden’,

De raad ondersteunt de kwaliteit van het opgestarte planningsproces .

De raad vraagt de uitwerking en operationalisering van volwaardige flankerende maatregelen voor de betrokken landbouwers.