advies RUP Ronse en complex project Kluisbos

SARO formuleert in zijn advies van 16 juli 2019 volgende strategische aandachtspunten bij de startnota van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Rond Ronse’ en de alternatievenonderzoeksnota van het complex project ‘Kluisbos’:

a. De raad dringt er op aan om de doelstellingen van het RUP ‘Rond Ronse’ grondig te herdefiniëren. Het proces focust immers momenteel in eerste instantie op het mobiliteitsvraagstuk in Ronse en zal daarnaast ook aandacht besteden aan het creëren van een maatschappelijke meerwaarde voor de hele regio.

b. De raad vraagt dat bij dit ruimtelijk planningsproces volwaardig aandacht gaat naar de afbakening van de gebieden van de agrarische- en natuurlijke structuur vermits de uitdagingen voor natuur, landbouw, landschap en bos in dit plangebied zeer groot zijn.

c. Samenhangend met deze doelstellingen zal het ruimtelijk planningsproces ‘Rond Ronse’ ook volwaardig aandacht besteden aan de mobiliteitsproblematiek en specifiek aan het verbeteren van de ontsluiting van Ronse, het inperken van de verkeersoverlast in het centrum van Ronse, het verbeteren van de ontsluiting van de bedrijventerreinen, het verhogen van de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid en het verhogen van de multimodale bereikbaarheid.

d. De raad pleit er voor om het complex project ‘Kluisbos’ niet verder te zetten. De raad stelt immers vast dat het Kluisbos integraal is opgenomen binnen het plangebied van het gewestelijk RUP ‘Rond Ronse’. Doelstellingen inzake het Kluisbos (o.a. inzake natuurontwikkeling en recreatie) kunnen aldus volwaardig worden meegenomen bij het gewestelijk RUP ‘Rond Ronse’.