advies gewestelijk verordening hemelwater

SARO ontving op 14 februari 2013 een adviesvraag van minister Philippe Muyters over het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffer-voorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater. In zijn advies van 27 maart 2013 vraagt de raad een aanpassing van de stedenbouwkundige verordening in functie van meer duidelijkheid en transparantie en in functie van de technische en financiële haalbaarheid. Daarenboven dringt de raad aan op de uitwerking van een volwaardige handleiding bij de gewestelijke stedenbouwkundige verordening en op verdere sensibilisering.

SARO merkt tot slot in zijn advies op dat een verscherping van de verordening hemelwater maar één element is van een globaal pakket aan maatregelen inzake integraal waterbeheer. De raad verwijst naar de resolutie van het Vlaams Parlement waarin onder andere wordt gewezen op de noodzaak om: (a) bij de voorbereidingen van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen de nodige aandacht te besteden aan het behoud van het waterbergend vermogen, (b) verder werk te maken van een meer effectieve bestrijding van erosie, vertraging van de afstroom en verhoging van de infiltratie.