advies complex project Noord-Zuidverbinding Limburg

Op 26 maart 2018 keurde de Vlaamse Regering de startbeslissing goed voor het complex project 'Noord-Zuidverbinding Limburg'. SARO bracht op 8 april 2020 advies uit over de alternatievenonderzoeksnota betreffende dit complex project.

De raad erkent dat voorliggend complex project kadert in de beslissing van de Vlaamse Regering om een geïntegreerde oplossing uit te werken voor de complexe leefbaarheids- en bereikbaarheidsproblemen in de regio Noord-Zuid Limburg. Het is positief dat het verkeerskundige aspect en de bereikbaarheidsproblematiek worden gekoppeld aan een brede maatschappelijke visie waarbij meerdere aandachtspunten worden betrokken. Het is tevens positief dat de verschillende alternatieven op tafel liggen en evenwaardig behandeld zullen worden.  

De raad ondersteunt de verbrede aanpak en vraagt - in het kader van de beoogde duurzame mobiliteit - om voor alle deelzones het onderzoek voldoende gedetailleerd doch wel op strategische niveau te voeren. Daarnaast heeft SARO veel vragen bij het complexe geheel van ambities en bouwstenen waarbij nog eens een differentiatie wordt gemaakt tussen 'vaste', 'sturende' en 'volgende' bouwstenen. Deze werkwijze leidt er toe dat momenteel de concrete doelstellingen van het complex project niet duidelijk zijn.

Tot slot ondersteunt de raad de zeven te onderzoeken alternatieven. De raad vraagt om alle alternatieven op alle aspecten, doch wel strategisch te onderzoeken zodat alle alternatieven (o.a. impact op land- en tuinbouw, natuur, economie: productiebedrijven en detailhandel) op een volwaardige manier aan elkaar worden afgewogen.